facebook Youtube

รายการย้อนหลังตัวอย่าง
สถานี : 92.50
16/08/2563 การดู 1 ครั้ง
โดยที่กรมประชาสัมพันธ์มีภารกิจหลักในการดำเนินการงานด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชนเพื่อให้การดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของชาติเป็นไปอย่างมีระบบ ด้วยการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนและประชาคมโลกในยุทธศาสตร์ และนโยบายสำคัญของรัฐบาล ซึ่งจะต้องทำงานเชิงรุก ทั้งเรื่องการวางแผนประสานงาน ติดตามประเมินผล การบริหารจัดการข่าวสารอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เป็นกลางถูกต้อง เพิ่มบทบาทในการเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานต่างๆ

image
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก รับสมัครสอบชิงทุนการศึกษาองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
image
กิ่งกาชาดอำเภอแม่อาย ลงพื้นที่มอบที่นอนน้ำยางพารา และเครื่องอุปโภค แก่ราษฎร
image
กองกำลังผาเมือง จับต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง 18 ราย พร้อมผู้นำพา 2 ราย ชายแดนอำเภอฝาง
image
image
image
image