facebook Youtube 

แนะนำ สวท.ฝาง


ประวัติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ FM 89.25MHz
 

                      สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่     ได้อนุมัติจัดตั้งออกอากาศเสริมจุดบอดในอำเภอตอนเหนือของจังหวัดเชียงใหม่      โดยออกอากาศเป็นการชั่วคราว ณ อาคารศาลาพระพรหมมหาราช บริเวณสนามกีฬากลาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยเครื่องส่งกระจายเสียง ขนาดกำลังส่ง ๑ กิโลวัตต์ ความถี่ ๘๙.๒๕ MHz. เชื่อมโยงสัญญาณจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘ และเริ่มผลิตรายการเองในเวลาต่อมา พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๓ ได้รับอนุมัติงบประมาณจากเงินรายได้กรมประชาสัมพันธ์ จัดตั้งอาคารสำนักงาน บ้านพักข้าราชการ (บ้านแฝด จำนวน 2 หลัง 4 คูหา) รั้วลวดหนามล้อมรอบ เสาธง เสาอากาศ และสายส่งอากาศ พร้อมอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จำนวน ๓ อัตรา ณ เลขที่ ๕๙๔ หมู่ ๓ บ้านเวียงสุทโธ ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ บนเนื้อที่จำนวนทั้งสิ้น 12 ไร่ พ.ศ. ๒๕๔๖ ติดตั้งเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ ระบบ UHF สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑ ใช้งานออกอากาศร่วมกับเสาอากาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย มีพื้นที่เขตบริการ ได้แก่ อำเภอฝาง อำเภอแม่อาย อำเภอไชยปราการ อำเภอเชียงดาว อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และ อำเภอ แม่สรวย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย พ.ศ. ๒๕๕๐ กรมประชาสัมพันธ์ ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อเครื่องส่งใหม่ ยี่ห้อ HARRIS รุ่น ZX๒๐๐๐ พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ ขนาดกำลังส่ง ๑ KW (เครื่องส่งรองรับเป็นระบบดิจิตอล) พร้อมทั้งปรับปรุงห้องส่งและห้องผู้ประกาศใหม่ให้กับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอฝาง และได้ดำเนินการติดตั้งพร้อมส่งกระจายเสียง เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๐ ทำให้การส่งกระจายเสียงมีความชัดเจน และครอบคลุมพื้นที่ อำเภอฝาง อำเภอแม่อาย อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ และบางส่วนในอำเภอเชียงดาว อำเภอเวียงแหง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่สรวย อำเภอแม่จัน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2564 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอฝาง มีอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 11 คน ข้าราชการตามกรอบอัตรากำลัง 3 คน ช่วยราชการ 2 คน พนักงานราชการ 1 คน ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน ละพนักงานจ้างเหมา 4 คน มีนางสาวฐานิตา แจ้งชัด เป็นผู้อำนวยการสถานี (2564-ปัจจุบัน)

 


image วิดีโอ

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar