facebook Youtube

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ที่ 6 บ้านถ้ำงอบ ต.หนองบัว เป็นตัวแทน อ.ไชยปราการ เข้ารับการคัดผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม ประจำปี 2565

วันที่ 18 มกราคม 2565 คณะกรรมการตรวจประเมินพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ ตรวจประเมินผลการปฏิบัติงาน ของ นายกิติพงษ์ ศุภอภิรดีเพชร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ที่ 6 บ้านถ้ำงอบ ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม (แหนบทองคำ) ประจำปี 2565 โดยนายกิติพงษ์ ศุภอภิรดีเพชร มีผลงานเด่น เป็นที่ประจัก หลายด้าน เช่น ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดยาเสพติดมีการกฎกติกาหมู่บ้านให้ประชาชนทั้ง 4 หย่อมบ้าน ร่วมมือถือปฏิบัติภายใต้มาตรการทางสังคม อีกทั้งนำกำลังฝ่ายปกครองและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน(ชรบ.) สนธิกำลังกับหน่วยงานทหาร กองกำลังผาเมือง ซึ่งปฏิบัติงานประจำด่านสินชัยแนวชายแดนไทย - พม่า ระยะเวลาปี 2563-2564 จับกุมยาบ้าได้มากกว่า 10,000 เม็ด และเฮโรอีน 100 กรัม ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ทำกิจกรรมร่วมกับกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เพิ่มพื้นที่สีเขียว ผนวกเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยรวมพลังมวลชนในหมู่บ้านและหมู่บ้านข้างเคียงมาร่วมกันปลูกต้นซากุระตลอดแนวถนนจำนวน 100,000ต้น ถวายในหลวง ร.9 นอกจากนี้ยังร่วมกับหน่วยงานป้องกันและพัฒนาป่าไม้ไชยปราการ หน่วยป้องกันและรักษาป่าที่ ชม.3 ปลูกป้าจัดทำฝ่ายต้นน้ำป้องกันการพังทลายของหน้าดิน 999 ฝ่ายตลอดจนขอคืนพื้นที่จากประชาชน นำที่ทำกินมาเป็นพื้นที่ปลูกป่าต้นน้ำแทนมากกว่า 100 ไร่ เป็นหมู่บ้านเชิงนิเวศน์ (Eco Village)และยังมีกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานสังกัดกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช จัดทำแนวกันไฟและชุดปฏิบัติการดับไฟป่าเคลื่อนที่เร็ว ส่งผลให้ในปี 2563/2564 ที่ผ่านมาพื้นที่ 4 หย่อมบ้าน มีจุดความร้อน Hotspot ลดลง 90% ด้านจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในปี 2564 ได้เป็นผู้นำจิตอาสาของหมู่บ้าน นำกลุ่มพลังมวลชน จิตอาสา พัฒนาหมู่บ้านโดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ อีกทั้งเชิญชวนประชาชนบริจาคสิ่งของข้าวสาร อาหารแห้งให้กับกลุ่มเสี่ยง ผู้ติดเชื้อ COVID - 19 ในศูนย์พักคอย (CI) ของหมู่บ้าน เป็นเงินมากกว่า 200,000 บาท ด้านการป้องกันแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ได้จัดตั้งศูนย์แรกรับประชาชนกลุ่มเสี่ยงจากต่างจังหวัด/นอกพื้นที่เข้าหมู่บ้านเป็นแห่งแรกของอำเภอไชยปราการ โดยบุคคลกลุ่มเสี่ยงจากพื้นที่สีแดงทุกคนจะต้องมาตรวจคัดกรองและสอบสวนโรค ณ ศูนย์แรกรับก่อนเข้าหมู่บ้าน ส่งผลให้ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในหมู่บ้าน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :