facebook Youtube

โรงเรียนรังษีวิทยา อำเภอฝาง จ.เชียงใหม่ ประกาศ เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

นางดารา ปัญญาพฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนรังษีวิทยา อำเภอฝาง จังหวัดชียงใหม่ แจ้งว่า กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดการเปิดภาคเรียนและการจัดการเรียนการสอน โดยจะเลื่อนการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เนื่องจากสถานการณ์โดยรวมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid - 19) อาจจะมีความรุนแรงมากขึ้นและจะกระทบต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่วนใหญ่ของสถานศึกษา โรงเรียนรังษีวิทยา จึงประกาศเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันอังคารที่ 1เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 เป็นต้นไปคะแนนโหวต :