facebook Youtube

สำนักงานเกษตรอำเภอฝาง ลงพื้นที่ เยี่ยมเยียนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ลิ้นจี่) ตำบลแม่สูน

วันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายประเสริฐ พรหมวรรณ เกษตรอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางปาณิสรา ขำเหม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนางวราภรณ์ หมื่นอาภัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เยี่ยมเยียนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ลิ้นจี่) ตำบลแม่สูน เพื่อติดตามสถานการณ์การผลิตลิ้นจี่ พันธุ์จักรพรรดิ์ ช่วงระยะแทงช่อดอก พร้อมทั้งมอบโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ "เกษตรกรก้าวทันยุคดิจิทัล ใช้เทคโนโลยีแม่นยำเชื่อมโยงตลาดนำการผลิต" ณ แปลงเรียนรู้ไม้ผลอัตลักษณ์ลิ้นจี่จักรพรรดิ์ ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :