facebook Youtube 

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก รับสมัครสอบชิงทุนการศึกษาองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

นางรชนิศ เวชะวัชนะ รองหัวหน้าสำนักงาน ฯ ทำการแทน หัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่ แจ้งว่าองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุตรทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ ๒ บัตรชั้นที่ ๓ และ บัตรชั้นที่ ๔ เพื่อดำเนินการสอบชิงทุนการศึกษาขององค์การฯประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นเงินทุนละ ๑๐,๐๐๐ บาท ต่อปีการศึกษา เพื่อศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในประเทศ โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้ ๑. เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ ๒ บัตรชั้นที่ ๓ และบัตรชั้นที่ ๕ ๒. กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ๓. มีอายุไม่เกิน ๒0 ปีบริบูรณ์ ในขณะที่ยื่นคำร้องขอรับทุน ๔. มีความประพฤติดี ผู้มีความประสงค์จะสมัครสอบชิงทุนการศึกษา ให้ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ ที่ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่ เลขที่ ๑๘๗ หมู่ที่ ๓ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐- ๕๓ ๒๒ ๕๒๗๙ กำหนดยื่นหลักฐานสมัครสอบ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ ในวันและเวลาราชการ วันสอบชิงทุนการศึกษาวันเสาร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ สนามสอบโรงเรียนวัดช่วงสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และประกาศผลสอบวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar