facebook Youtube

อบต.แม่สูน ลงพื้นที่สำรวจ บ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม เด็ก สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป

นายวันชาติ ศิริภัทรนุกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ งานสวัสดิการชุมชน สำนักปลัด ร่วมกับ กองช่าง อบต.แม่สูน ออกสำรวจ บ้านเรือนผู้ประสบปัญหาทางสังคม เด็ก สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ที่ต้องได้รับการปรับปรุง ให้เป็นที่พักเป็นมิตรต่อผู้พักอาศัย ตามนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชน โดยได้มีการสำรวจ และประเมินการช่วยเหลือ เพื่อเข้าสู่การพิจารณา ทั้งในระดับหมู่บ้าน และตำบล และจะดำเนินการบูรณาการช่วยเหลือ ร่วมกับผู้นำชุมชน จิตอาสา อพม. และหน่วยงานอื่นๆ ต่อไป


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :