facebook Youtube

อำเภอฝาง ประชุมเตรียมความพร้อมป้องกันแก้ไขปัญหา หมอกควันไฟป่า ปี 2565

เช้าวันนี้ (19 ม.ค.65) ที่ห้องประชุมอำเภอฝาง นายปรีชา ศิรินาม ปลัดอาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมคณะทำงานการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นควันระดับอำเภอ อำเภอฝาง เพื่อเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า โดยอำเภอฝาง ได้แต่งตั้งคณะทำงาน ทั้งในระดับอำเภอ และตำบล เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นควัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย ในปี 2564 ข้อมูลการเกิดจุดความร้อน ในพื้นที่อำเภอฝาง ห้วงวันที่ 1 มกราคม -30 เมษายน 2564 มีจุดความร้อนเกิดขึ้น จำนวน 69 ครั้ง โดยแบ่งเป็นเกิดในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จำนวน 27 ครั้ง พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 31 ครั้ง พื้นที่ทางการเกษตร 2 ครั้ง พื้นที่ชุมชนและอื่นๆ 1 ครั้ง เขตพื้นที่ สปก. จำนวน 8 ครั้ง ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ประกาศ ช่วงเวลาห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิด ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 30 กันยายน 2565


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :