facebook Youtube

พช.ฝาง เสริมสร้างผู้ประกอบการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตภัณฑ์กาแฟ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฝาง ดำเนินโครงการฝึกอบรม การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ผลิต ผู้ประกอบการเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์กาแฟ และการตลาดผลผลิตอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ที่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านหลวงดอยอ่างขาง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฝาง ดำเนินโครงการฝึกอบรม การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ผลิต ผู้ประกอบการเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์กาแฟ และการตลาดผลผลิตอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ความรู้เกี่ยวกับ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความรู้เกี่ยวกับกาแฟ การจัดการธาตุอาหารของกาแฟ การป้องกัน การดูแลการกำจัดโรคแมลงศัตรูพืช การใช้เทคโนโลยีการแปรรูปกาแฟเชอร์รี่ และการเก็บรักษากาแฟเชอร์รี่ การใช้เทคโนโลยีการแปรรูปกาแฟกะลา และการเก็บรักษากาแฟกะลา การจัดชั้นมาตรฐานกาแฟ การเลือกใชวัตถุดิบสำหรับการผลิตกาแฟคั่วการผลิตกาแฟอย่างมีคุณภาพ เทคนิคกระบวนการคั่วกาแฟและการเก็บรักษากาแฟคั่ว เทคนิคการชงกาแฟและการผลิตกาแฟพร้อมดื่ม การแปรรูปกาแฟ การจัดทำบรรจุภัณฑ์และตลาดออนไลน์ การจัดการอบรมครั้งนี้ เพื่อให้เกิดเกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนการดำรงชีวิตและเกิดทางเลือกในการประกอบอาชีพเกษตรด้านกาแฟที่ปลอดภัยบนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีการขยายผลในพื้นที่ที่เหมาะสม ต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image


คะแนนโหวต :