facebook Youtube

สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ เขตอำเภอฝางและอำเภอแม่อาย ยื่นหนังสือขอปรับข้อมูลผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของข้าวเปลือกเหนียว

นายนิธิโรจน์ วันดี สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ เขตอำเภอฝาง พร้อมด้วย นายนายนิคม ตันจิน๊ะ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ เขตอำเภอแม่อาย ได้ยื่นหนังสือถึงประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขอความอนุเคราะห์ไปยังรัฐบาล ให้พิจารณาปรับข้อมูลผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของข้าวเปลือกเหนียว ซึ่งคณะกรรมการนโยบายข้าวและบริหารข้าวแห่งชาติได้กำหนดอยู่ที่ 391 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งต่ำกว่าปริมาณที่เกษตรกรผลิตได้จริงอยู่เป็นมาก จึงขอเสนอปรับเป็น 650 กิโลกรัมต่อไร่

ทั้งนี้ รัฐบาลได้อนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว โดยราคาประกันข้าวเปลือกเหนียว กิโลกรัมละ 5 บาท ซึ่งเกษตรกรอำเภอฝางและอำเภอแม่อายปลูกข้าวเหนียวเป็นหลักและมีพื้นที่ปลูกข้าว เป็นอันตับที่ 1 และ 2 ของจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบกับผลผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอำเภอฝางและอำเภอแม่อาย ที่ผลิตได้จริงเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 800 – 1,100 กิโลกรัมต่อไร่ ในขณะที่รัฐบาล โดยคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ ได้อนุมัติให้การประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 ข้าวเปลือกเหนียวราคาประกันรายได้ไม่เกิน 12,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน และกำหนดผลผลิตต่อไร่ อยู่ที่ 391 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งเป็นประมาณที่ต่ำกว่าเกษตรกรผลผลิตได้จริงอยู่เป็นจำนวนมาก สภาเกษตรกรอำเภอฝางและอำเภอแม่อาย ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงได้ประชุม รับทราบปัญหาและความต้องการของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอำเภอฝางและอำเภอแม่อาย โดยเกษตรกรมีความเห็นตรงกันว่า ขอเสนอให้รัฐบาลได้พิจารณาข้อมูลผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของข้าวเปลือกเหนียว โดยขอให้นำเอาผลผลิตของเกษตรกรที่ผลิตได้จริงมาใช้คำนวณชดเชยประกันรายได้ ซึ่งไม่ต่ำกว่า 650 กิโลกรัมต่อไร่ เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอำเภอฝางและอำเภอแม่อาย และนำเสนอรัฐบาลต่อไป


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :