facebook Youtube

อำเภอแม่อาย จัดพิธี แลกเงินขวัญถุงพระราชทาน กองทุนแม่ของแผ่นดิน

นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีแลกเงินขวัญถุงพระราชทาน กองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านจะนะ หมู่ 12 ต.แม่อาย โดย บ้านจะนะ ได้มีการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดเป็นอย่างดี และได้รับความรู้ความเข้าใจ ในการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน จากส่วนราชการประกอบด้วย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่อาย ชุดพัฒนามวลชนสัมพันธ์ ที่ 3206 ที่ทำการปกครองอำเภอแม่อาย กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 334 และส่วนราชการอื่นๆ ปัจจุบัน บ้านจะนะ มีครัวเรือน จำนวน 120 ครัวเรือน สมัครเข้าเป้นสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 30 ครัวเรือน ได้ร่วมกันขับเคลื่อนตามกระบวนการ 10 ขั้นตอน กองทุนแม่ของแผ่นดิน ขณะนี้ได้ดำเนินการมาถึงขั้นที่ 6 แล้ว และพร้อมจะขับเคลื่อนไปสู่ขั้นตอนอื่นๆ ต่อไป


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :