facebook Youtube 

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะกรรมการคู่สมรสคณะรัฐมนตรี มอบระบบกรองน้ำ แก่ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านนามะอื้น ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แพทย์หญิง พักตร์พิไล ทวีสิน ภริยานายกรัฐมนตรี และคณะกรรมการคู่สมรสคณะรัฐมนตรี ร่วมมอบระบบกรองน้ำ แก่ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านนามะอื้น ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการจัดหาน้ำสะอาดสำหรับการอุปโภคและบริโภคให้แก่นักเรียนในพื้นที่ ที่ขาดแคลนน้ำสะอาด มีการปนเปื้อน ไม่ได้มาตรฐาน โดยที่ผ่านมาได้มีการจัดหาระบบเครื่องกรองน้ำให้แก่โรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และศูนย์การเรียน ชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" ในพื้นที่ จ. สระแก้ว จ. เชียงใหม่ และ จ. ตาก รวมแล้ว 5 แห่ง และโอกาสนี้ ยังได้มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ ทีวีสี รถจักยาน จำนวน 30 คัน เครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสาร สีทาอาคาร อุปกรณ์การเรียนการสอน ทุนการศึกษา และเลี้ยงอาหารกลางวัน เด็กนักเรียนและครู รวมเป็นเงิน 270,000 บาท

ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยังได้มอบเงิน จำนวน 20,000 บาท เพื่อจัดซื้อถังใส่น้ำเพิ่มเติม เพื่อให้เพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภคของ ครู นักเรียน และประชาชนในพื้นที่

ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านนามะอื้น ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันทำการเรียนการสอน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ 5 มีนักเรียน 74 คน ครู 8 คน บ้านนามะอื้น มีประชากร จำนวน 324 คน ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าลาหู่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar