facebook Youtube

นายกฯ ตำบลบ้านแม่ข่า แถลงนโยบาย ต่อสภาฯ ชูนโยบายเร่งด่วน แก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จากการแพร่ระบาดของ โควิด – 19

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ แถลงนโยบาย ต่อสภาฯ ชูนโยบายเร่งด่วน แก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จากการแพร่ระบาดของ โควิด – 19

(12 พ.ค.64)เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เปิดประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 /2564 โดยมีวาระสำคัญ คือการแถลงนโยบายต่อสภาฯ ของนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม่ข่า นายพิภพ จันทรา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม่ข่า ได้แถลงนโยบายต่อสภา โดยมีนโยบายเร่งด่วน คือ การป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนจาก โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid - ๑๙) โดยดำเนินการตามมาตรการของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด,ปรับปรุงระบบการผลิตน้ำประปาในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ให้สะอาดและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนให้สะอาดสวยงามน่าอยู่น่ามอง,การรักษาความสะอาด การจัดการขยะมูลฝอย ถนน ซอย และสถานที่สาธารณะต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังมีนโยบายอื่นๆ ที่จะดำเนินการ คือ นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นโยบายด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต นโยบายด้านเศรษฐกิจ นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นโยบายด้านวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น นโยบายด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย และนโยบายด้านการเมืองการบริหารคะแนนโหวต :