facebook Youtube

อำเภอแม่อาย คุมเข้ม การลักลอบเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว ผิดกฎหมาย

อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ คุมเข้ม การลักลอบเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว ผิดกฎหมาย

นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ฝ่ายปกครองอำเภอแม่อาย ร่วมกับ สภ.แม่อาย กองร้อยตำรวจตะเวนชายแดน 334 ออกตรวจ และประสัมพันธ์ แนะนำผู้ประกอบการกิจการขนส่งสาธารณะในการสอดส่อง ตรวจสอบไม่ให้ มีการลักลอบเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้านโดยผิดกฎหมายและขอความร่วมมือผู้ประกอบการหากพบแรงงานต่างด้าวซึ่งลักลอบเข้าเมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมายให้แจ้งหน่วยงานความมั่นคง เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย

นอกจากนี้ ชุดปฏิบัติการควบคุมโรคระดับอำเภอ ยังออกตรวจร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่มในพื้นที่อำเภอแม่อาย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับร้านจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม และสถานที่กิจกรรมเสี่ยง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการคำสั่ง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 48/2564 เรื่อง มาตรการการป้องกัน และควบคุมโรคในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่คะแนนโหวต :